วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

จดหมายถึงเดลินิวส์ เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคลากรท้องถิ่น

จดหมายถึงเดลินิวส์
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)  ฉบับวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

          เอก วิภาวดี
          ake_Vipavadee@dailynews.co.th

       
          เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคลากรท้องถิ่น
          เรียน คุณเอก วิภาวดี ที่เคารพ
          ผมเป็นนักการเมืองท้องถิ่น พบปัญหาบางอย่าง จึงขอความเป็นธรรมจากคุณเอก วิภาวดี เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เนื่องด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบเลื่อนข้าราชการในสังกัดจากระดับต้นไประดับกลาง จากระดับกลางไประดับสูง โดยมีตำแหน่งว่างกว่า 9,000 ตำแหน่ง และดำเนินการสอบไปแล้วเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 ประกาศผลเมื่อวันที่ 2 พ.ค. ที่ผ่านมา มีผู้สมัครสอบกว่า 2 หมื่นคน จากเทศบาลและ อบต. ทั่วประเทศ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ดำเนินการเรื่องข้อสอบ ควบคุมการสอบและประกาศผลสอบแบบปรนัย 60 ข้อ 60 คะแนน, ข้อสอบอัตนัย 1 ข้อ 40 คะแนนรวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผู้ผ่านการสอบผ่านเพียง 1,600 คน
          นอกจากนี้ได้รับการร้องทุกข์จากข้าราชการเหล่านั้น ว่า ข้อ สอบอัตนัยไม่ได้มาตรฐาน เป็นคำถามปลายปิด การให้คะแนน ไม่ยุติธรรม ผู้ตอบส่วนมากอ้างว่าทำข้อสอบได้ ส่งกระดาษมีคำตอบบรรยายไม่น้อยกว่า 3 แผ่น แต่กลับได้คะแนน 0 กรรมการใช้เวลาตรวจเพียง 20 วัน จากการตรวจข้อสอบกว่า 2 หมื่นราย จึงอยากขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจข้อสอบอัตนัยใหม่ และให้ความเป็นธรรมกับผู้ทำข้อสอบได้ด้วย
          ผมในฐานะนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่ง พบว่าปัจจุบันตำแหน่งงานระดับผู้อำนวยการว่างลงจำนวนมาก เทศบาล/อบต.ต้องแต่งตั้งรักษาการไปทำงานแทน บางตำแหน่งเช่นผู้อำนวยการ กองคลัง รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง อย่างนี้ น้อง ๆ คนไปรักษาการแทน ทำงานไม่ได้ เพราะต่างสายงานกัน หรือขาดความรู้ความเข้าใจ จะให้รับรองแบบก่อสร้างยังกลัวเลยหรือไม่กล้า เป็นต้น
          ดังนั้น จึงขอความเป็นธรรมจากรัฐบาล จากคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. คืนอำนาจให้ท้องถิ่นแต่ละภาค สอบคัดเลือกกันเองเถอะ พวกเราสงสารประชาชนที่มาขอรับบริการ แต่ปรากฏว่างานรับรองแบบล่าช้า ทำให้เสียเวลาและนักการเมืองท้องถิ่น เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง รู้สึกเห็นใจในความก้าวหน้าของบุคลากร เมื่อพวกเขาตั้งใจทำงาน และมีผลงานเชิงประจักษ์สามารถตรวจสอบได้ เทศบาล/อบต. ควรให้ความดีความชอบแก่พวกเขา ขอให้พวกเขาได้มีความสุขพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิดเมืองนอน เมื่อมีตำแหน่งว่าง ควรให้เขาได้เข้าแข่งขัน เมื่อการทดสอบอยู่กับหน่วยงานอื่น ๆ ทำให้พวกเขาเสียสิทธิและขาดโอกาสในการก้าวหน้าครับ
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดได้ช่วยเหลือให้ความเป็นธรรมกับข้าราชการท้องถิ่น ไกลปืนเที่ยงด้วยครับ
          ขอแสดงความนับถือ
          นายกเทศมนตรีตำบลแห่งหนึ่ง
          ข้าราชการร้องทุกข์ถึงนักการเมืองท้องถิ่น พบปัญหาถึงความไม่ชอบมาพากล เรื่องการเปิดสอบเลื่อนข้าราชการในสังกัด จากระดับต้นไประดับกลาง จากระดับกลางไประดับสูง มีตำแหน่งว่างกว่า 9,000 ตำแหน่ง จากผู้สมัครสอบกว่า 2 หมื่นชีวิต ระบุว่าข้อสอบอัตนัยไม่ได้มาตรฐาน เป็นคำถามปลายปิด การให้คะแนนไม่ยุติธรรม ผู้เข้าสอบส่วนมากอ้างว่าทำข้อสอบได้ ส่งกระดาษมีคำตอบบรรยายกว่า 3 แผ่น แต่ผลสอบกลับได้คะแนน 0 กรรมการใช้เวลาตรวจเพียง 20 วัน จากการตรวจข้อสอบกว่า 2 หมื่นราย จึงอยากขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการตรวจข้อสอบอัตนัยใหม่ และให้ความเป็นธรรมกับผู้ทำข้อสอบได้ด้วย เรื่องนี้จริงเท็จอย่างไรยังไม่สามารถตอบได้ แต่น่าจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ปรากฏ เพื่อความกระจ่างแจ้ง สร้างความเข้าใจ คลายข้อสงสัยให้กับผู้เข้าสอบ เพื่อความถูกต้อง ยุติธรรมและโปร่งใส ด้วยความหวังจะมีความก้าวหน้าในชีวิตราชการ ที่สำคัญการสอบคัดเลือก เป็น การวัดผลความรู้ความสามารถอย่างยุติธรรม หากมีการทุจริตโกงกันในการสอบแล้ว จะได้คนไม่ดีเข้าไปทำงานรับใช้พี่น้องประชาชน อีกทั้งจะส่งผลต่อประเทศชาติ ไม่ได้รับการพัฒนา เพราะคิดโกงแม้กระทั่งข้อสอบ หากได้เข้าไปบริหารท้องถิ่น ก็น่าจะหวังกอบโกยแต่ผลประโยชน์ ไม่คิดจะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวไกล.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น