วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล


หารือการทำบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนของการไฟฟ้าและการประปา

หารือการทำบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนของการไฟฟ้าและการประปา

ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560


วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

'บิ๊กตู่'คิกออฟไทยนิยมยั่งยืน หว่านงบแสนล้านปลุกเศรษฐกิจรากหญ้า

'บิ๊กตู่'คิกออฟไทยนิยมยั่งยืน หว่านงบแสนล้านปลุกเศรษฐกิจรากหญ้า
ประชาชาติธุรกิจ  ฉบับวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

          คิกออฟ "ไทยนิยม ยั่งยืน" 1 แสนล้าน สั่ง 6 รัฐมนตรี แจงยิบโครงการ- งบประมาณ คาด พ.ค.-มิ.ย.เม็ดเงินกว่าแสนล้านลงรากหญ้าทั่วไทย
          พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวว่า ภายหลังพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี 2561 วงเงิน 150,000 ล้านบาท ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม จะเป็นการเริ่มต้นกระบวนการขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย งบประมาณเพื่อหมู่บ้านละ 2 แสนบาท จำนวน 80,000 หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ได้แผนงานโครงการแล้ว โดยเงินจะเข้าบัญชีคณะกรรมการหมู่บ้านโดยตรงภายในเดือนพฤษภาคมนี้ และในเดือนมิถุนายนจะสามารถจัดซื้อจัดจ้างโครงการเพื่อให้เบิกจ่ายงบประมาณได้เสร็จสิ้นภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม
          โครงการดังกล่าว แบ่งเป็นโครงการที่สร้างรายได้ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม 2 หมื่นโครงการ ที่เหลือเป็นโครงการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น ถนน การพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค ขณะที่โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) วงเงิน 9,000 ล้านบาท จำนวน 3,200 แห่งในพื้นที่ท่องเที่ยว ดังนั้นในเดือนพฤษภาคมจะสามารถอนุมัติโครงการ และภายในเดือนมิถุนายนแผนงานโครงการต่าง ๆ จะได้ เริ่มดำเนินการปฏิบัติ
          ขณะที่นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลังกล่าวว่า โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงการคลังที่ต่อยอดจากโครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 11.4 ล้านราย คือ โครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ระยะที่ 2 เพื่อให้พ้นจากปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียน 7.2 ล้านคน คิดเป็นงบประมาณ 1,400 ล้านบาทต่อเดือน หรือ 28,000 ล้านบาทต่อปี รวมกับการลงทะเบียน ระยะที่ 1 วงเงิน 36,000 ล้านบาท รวม 64,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ตั้งเป้าให้พ้นจากเส้นความยากจน หรือต่ำกว่า 3 หมื่นบาท คิดเป็น 50% ของคนยากจนทั้งหมด ภายใน 1 ปี และโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จึงจะช่วยปัมเอาความร่ำรวยที่เกิดในประเทศทั้งหมดไหลไปสู่ระดับล่าง เพื่อให้ระดับล่างมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ
          ด้านนายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า 2 เดือนที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจความต้องการของเกษตรกร 21 โครงการ วงเงิน 24,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น การพัฒนา อาชีพเกษตรกร 3 อาชีพ ได้แก่ ด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง นอกจากนี้ยังมี โครงการอุดหนุนสหกรณ์การเกษตร 207 แห่ง จากจำนวน 7,000 กว่าแห่ง วงเงิน 1,700 ล้านบาท และการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกการทำอาชีพเกษตร อาทิ แหล่งน้ำ วงเงิน 13,000 ล้านบาท
          เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 3.6 ล้านคน ตอบรับเข้าอบรมพัฒนาอาชีพ 2.1 ล้านคน คาดว่างบประมาณที่ลงทุนไป 24,000 ล้านบาท จะสามารถสร้างรายได้กว่า 53,000 ล้านบาท ทั้งนี้ในวันที่ 28 พฤษภาคม จะคิกออฟการพัฒนาอาชีพเกษตรกรพร้อมกันทั่วประเทศ
          นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ ได้รับงบประมาณ 20,000 ล้านบาท โดยจะกระจายไปยังกองทุนหมู่บ้านฯ ไม่เกินกองทุนละ 3 แสนบาท ซึ่งระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารโครงการ จะประกาศบังคับใช้ภายใน 2 วันข้างหน้า จะทำให้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) สามารถรับคำขอโครงการ งบประมาณและข้อเสนอของกองทุนหมู่บ้านฯ 79,000 หมู่บ้าน คาดว่าภายในเดือนพฤษภาคม สทบ.พร้อมรับโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
          นายวีระศักดิ์ โค้วสุรัตน์ รมว.ท่องเที่ยว และกีฬากล่าวว่า ได้รับงบประมาณ 821 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นโครงการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน (หมู่บ้านละ 2 แสนบาท) จำนวน 3,335 โครงการ ส่วนที่เหลือเป็นโครงการสร้างรายได้โดยอ้อม 462 โครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1,493 โครงการ
          นายศิริ จิริพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน กล่าวว่า ได้ประโยชน์เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางรายได้ และลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรชาวสวนผลไม้และผัก อาทิ แผงโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ โครงการละ 500,000-600,000 บาท โดยในปี'61 มีแผนงานลงทุนอีก 5,000 ชุด วงเงิน 3,000 ล้านบาท กระจายทั่วประเทศ

เจาะประเด็นร้อน อปท.: ประเด็นร่าง พรบ. บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับใหม่ ตอนที่ 24 : ปัญหาระบบแท่ง ตอน 3

เจาะประเด็นร้อน อปท.: ประเด็นร่าง พรบ. บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฉบับใหม่ ตอนที่ 24 : ปัญหาระบบแท่ง ตอน 3
สยามรัฐ  ฉบับวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

          ทีมวิชาการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
          ความตอนที่แล้วบอกว่าจะมาดูรายละเอียดประเด็นศึกษาของสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)ในเรื่องแท่งท้องถิ่น โดยเฉพาะเรื่องความก้าวหน้าในสายอาชีพ แต่พอมาดูจริง พบว่ามันซับซ้อนเกินกว่าที่จะนำเสนอได้ตามปกติ ในที่นี้จึงขอเลือกนำเสนอในบางอย่างที่น่าสนใจ ที่ตัดตอนมาเฉพาะส่วน จากเอกสารการศึกษาของ (สปร.) ที่สำคัญ 3 ฉบับ คือ
          (1) ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระยะที่ 2) 2552
          (2) โครงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากระบบซีเป็นระบบแท่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
          (3) โครงการติดตามประเมินผลและพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น รองรับ Thailand 4.0 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
          บทสรุปการเปลี่ยนแปลงจากระบบซีเข้าสู่ระบบแท่ง
          จากการเปลี่ยนแปลงจากระบบซีเข้าสู่ระบบแท่งตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 ธันวาคม2557 นั้นสามารถสรุปได้ 13 ประการดังนี้
          (1) การสรรหาบุคคล การแต่งตั้ง การให้พ้นจากตำแหน่ง การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้พิจารณาโดยคำนึงถึงความรู้ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นตามบัญชีความรู้ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นตามที่ ก.ถ กำหนด
          (2) ให้มีการกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นมี 4 ประเภทดังต่อไปนี้
               (2.1) ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ได้แก่ ตำแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด
               (2.2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย ระดับส่วน ระดับกอง ระดับสำนักในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตำแหน่งระดับที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด
               (2.3) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งนั้น
               (2.4) ตำแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งประเภทบริหาร ตำแหน่งประเภทอำนวยการ และตำแหน่งประเภทวิชาการตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งนั้น
          (5)การกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้มีระดับ ดังต่อไปนี้
               (5.1) ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น
                     (ก) ระดับต้น
                     (ข) ระดับกลาง
                     (ค) ระดับสูง
              (5.2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น
                     (ก) ระดับต้น
                     (ข) ระดับกลาง
                     (ค)ระดับสูง
               (5.3) ตำแหน่งประเภทวิชาการ
                     (ก)ระดับปฏิบัติการ
                     (ข) ระดับชำนาญการ
                     (ค)ระดับชำนาญการพิเศษ
                     (ง) ระดับเชี่ยวชาญ
               (5.4) ตำแหน่งประเภททั่วไป
                    (ก) ระดับปฏิบัติงาน
                    (ข) ระดับชำนาญงาน
                    (ค) ระดับอาวุโส
                   ทั้งนี้การจัดพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไป ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด
         (6) การกำหนดมาตรฐานของตำแหน่งและอัตราตำแหน่ง ให้จำแนกตำแหน่งเป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงาน และจัดตำแหน่งในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันที่คุณภาพของงาน อยู่ในระดับเดียวกันโดยประมาณเป็นกลุ่มเดียวกันและระดับเดียวกันโดยคำนึงถึงลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน ความก้าวหน้าในสายงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นประกอบกับลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีขนาดแตกต่างกันด้วย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด
          (7)ทั้งนี้มาตรฐานทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุชื่อตำแหน่งในสายงาน หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งความรู้ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นตามบัญชีความรู้ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นตามที่ ก.ถ. กำหนดไว้
          (8) ให้มีการจัดประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความมั่นคง สร้างขวัญและแรงจูงใจให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่นทั้งนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด
           (9) การเลื่อนพนักงานส่วนท้องถิ่นขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นให้พิจารณา จากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผลงาน ความรู้ความสามารถความประพฤติคุณธรรมและจริยธรรมประวัติการปฏิบัติราชการ และการผ่านหลักสูตรอบรมตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงจะได้รับ
           (10) การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในหลักเกณฑ์ให้มีคณะกรรมการขึ้นพิจารณา โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด
           (11) การประเมินผลการปฏิบัติงานให้คำนึงถึงระบบการบริหารผลงานที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงาน รายบุคคลไปสู่ผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร คุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยจัดทำการประเมินอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินชี้แจงหรือขอคำปรึกษาด้วย
           (12)ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำมาตรฐานทั่วไป ตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ 26 ธันวาคม 2557 อย่างไรก็ดีในระหว่างที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ยังมิได้จัดทำมาตรฐานทั่วไปตามการเปลี่ยนแปลงภายใต้ระบบแท่งใหม่ ให้นำบรรดามาตรฐานทั่วไปที่ใช้บังคับอยู่ก่อนหน้านี้ ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไขให้เป็นไปตามระบบแท่งใหม่นี้
           (13) มีการกำหนดบัญชีความรู้ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นแนบท้ายประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ดังนี้
                 (13.1) ความรู้ที่จำเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีจำนวน21 ด้าน
                 (13.2) ทักษะที่จำเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีจำนวน9 ด้าน
                 (13.3) สมรรถนะที่จำเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจำแนกเป็น 3 ประเภท
          ปัญหาความก้าวหน้าในสายอาชีพและความเป็นมืออาชีพ Career Path&Professionalism
          ผู้เขียนลองประมวลปัญหาภาพรวม ณปัจจุบัน เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับสภาพปัญหาที่ สปร. ได้สรุปไว้
        (1) ในกระบวนการสรรหา หรือคัดเลือกบุคคล (Recruitment and Selection) เข้าทำงานนั้นมีหลายระบบผสมผเสกัน เพื่อต้องการ "คนเก่ง" (Talent)ที่มีศักยภาพอย่างแท้จริงเพื่อการเป็นผู้นำในอนาคต เป็นคนประเภท High performance High potential แต่สรุปเส้นทางความก้าวหน้าของท้องถิ่นขาดตอน "ขาดสมดุลเป็นคอขวด" ตำแหน่งบริหารอำนวยการว่างไร้คนครองว่างมานาน อันเป็นผลมาจากความผิดพลาดในการ "กำหนดโครงสร้างและจัดทำแผนอัตรากำลัง" ที่มีแต่หัวหน้า แต่ลูกน้องไม่มีเพราะท้องถิ่นไม่พิจารณาเนื้องานแต่พิจารณาคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรเป็นหลัก อันเป็นที่มาของ "ซี 8 พิเศษ" "การปรับเทศบาลขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง" ตามคุณสมบัติของผู้ครองตำแหน่งในอปท. นั้น ๆ ซึ่งขัดกับหลักการ "Career Path & Professionalism"
         (2) นอกจากนี้ยังมีปัญหาการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอันเป็นปัญหาระบบแท่งมาตั้งแต่ระบบซี ที่มีความชัดเจนมากขึ้นเมื่อเป็นระบบแท่ง คือ ฝ่ายแท่งบริหาร/อำนวยการ และ ฝายแท่งวิชาการ/ทั่วไปเป็นสองขั้ว  นอกจากนี้การไม่มีตัวแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือในแต่ละสายงาน เพื่อเป็นกระบอกเสียงตัวแทนในแต่แท่งแต่ละกลุ่มสายงาน ประกอบกับการทำงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ ก.กลาง ที่เป็นไปในลักษณะ "เชิงรับ" (Reactive) มิใช่"เชิงรุก" (Proactive) มานานแล้ว กล่าวคือเมื่อมีปัญหาจึงค่อยแก้ไปในแต่ละเรื่องแต่ละครั้งแต่ละคราวไป ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการทุจริตการสอบ หรือปัญหาความบกพร่องลักลั่นในการบริหารงานบุคคลอื่นใดก็ตาม เป็นวังวนแห่งการยอมรับสภาพของข้าราชการส่วนท้องถิ่นมานมนาน อันเป็นปัญหาตกค้างจากรุ่นสู่รุ่นทิ้งไว้ให้รุ่นหลังแก้กันไปโดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้น้อย ประหนึ่งว่าผู้รับผิดชอบงานบุคคลโดยตรงทั้ง สถ.และจังหวัด กลับลอยตัว มิได้รับภาระแต่อย่างใด เพราะความเป็นองค์กรคนละพวกกันกับอปท. (No organization commitment)
         (3)ปัญหาหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ มาตรฐานตำแหน่งที่กำหนดขึ้นขาดความเป็นมาตรฐานตาม "หลักสากล" (Standardization &Universality) ที่สามารถอ้างอิงตรวจสอบเหตุผลได้ แม้เพียงแค่เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่ายก็ยังดี เพราะตามกฎหมายการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นนั้นยังต้องอิงกฎหมายของข้าราชการพลเรือนเป็นหลักอยู่บ้างก็ว่าเป็นความอัปยศโชคร้ายของท้องถิ่นที่ถูกดองไม่ให้โต เพราะมีหลักเกณฑ์หลักการหลายประการที่แปลกแตกต่าง ไม่ปกติทั่วไปในกลายกรณีระบบฐานข้อมูลบุคคลที่ถูกต้องเป็นจริงมีเทคนิคการรายงาน การโยกย้ายสลับตำแหน่งที่ไม่แน่นอน ไม่สามารถตรวจสอบควบคุมกำกับได้จากส่วนกลาง อันเป็นอำนาจอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการตามรัฐธรรมนูญ แต่ปรากฏว่าไปขัดกับหลักการบริหารงานบุคคลหรือหลักการของระบบคุณธรรม (Merit System) โดยสิ้นเชิง
         (4) ควรตำหนิท้องถิ่นว่างานมาตรฐานบุคคลไม่เป็นมาตรฐานกลางเหมือนส่วนราชการอื่น ในสายงานอื่นของท้องถิ่นเกือบทั้งหมดตรงตามมาตรฐานกลาง ก.พ. ทั้งหมดยกเว้นมาตรฐานงานบุคคลสายงานช่าง ที่มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบุคุณวุฒิไว้ครอบจักรวาลที่มีปัญหาที่แตกต่างไป นอกจากนี้ในมาตรฐานวิชาชีพวิศวกร ช่างท้องถิ่นที่มีวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านช่าง สามารถไปขอยื่นสอบใบภาคีพิเศษได้ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมงาน เพียงแต่ออกแบบไม่ได้ นอกจากนี้ในการพิจารณาให้ทุนการศึกษาของอปท. ไม่ได้เคร่งครัดการรับทุนไปศึกษาต่อเพื่อพัฒนาศักยภาพในสายงานตนเองให้มีความรู้ในสายงาน เช่น จบช่าง จบบัญชีแต่รับทุนไปเรียนสาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ นิติศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาที่แตกต่างจากคุณวุฒิเดิมพื้นฐานที่มี ทำให้การพัฒนาในสายงานวิชาชีพขาดตอน เป็นต้นนายช่างบางคนมีวุฒิวิศวกรรมแต่เปลี่ยนการเปลี่ยนสายงานเป็น "วิศวกร" ก็มิได้เป็นไปได้ง่ายนัก ซึ่งก็ยากพอๆ กับที่นายช่างโยธาวุฒิอื่นที่ขอทุนการศึกษาไปเรียนวิศวกรรมบัณฑิต เหล่านี้เป็นปัญหาทางปฏิบัติในการขาดแคลน "นายช่าง" ใน อปท. โดยเฉพาะการควบคุมงานก่อสร้างตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 5 ฉบับคือ
             (4.1) พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
             (4.2) กฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2549 ตาม พ.ร.บ.สถาปนิก พ.ศ. 2543
             (4.3) กฎกระทรวง กำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 ตามพรบ.วิศวกร พ.ศ. 2542
             (4.4) พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
             (4.5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพราะมีข้อจำกัดในกรณีที่อปท. ไม่มีวิศวกรว่า ต้องขอความร่วมมืออนุเคราะห์ วิศวกร รับรองแบบจากหน่วยงานข้างเคียง หรือให้มีการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นร่วมมือกับสภาวิศวกร เพื่อให้ช่างอปท. มีใบอนุญาตเป็นกรณีเฉพาะพื้นที่ที่รับผิดชอบตามขนาดของ "งานก่อสร้าง" ที่ต้องมีการสอบผ่านการประเมินด้วย หรือให้ อปท.ตั้งงบประมาณว่าจ้างออกแบบงานก่อสร้างเนื่องจากกรมบัญชีกลางตอบข้อหารือเรื่อง"งานก่อสร้าง" ว่าต้องต้องมีวิศวกรรับรองแบบรวมถึงควบคุมงานกับงานก่อ สร้างรวมถึงงานซ่อมแซมด้วยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 176 (1) กรรมการตรวจรับพัสดุ (งานก่อสร้าง) ต้องตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ของผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคาร
          ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
          วกตัดมาที่เอกสาร สปร. สรุปประเด็นสำคัญที่มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีความคล้ายคลึงกันจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาจากหลากหลายครั้ง ดังนี้เช่น
          (1) ควรพัฒนาแนวทางการสอบแข่งขันในการคัดเลือกเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตของ อปท. โดยจัดสอบที่ส่วนกลางทุกตำแหน่ง ทุกสายงาน เพื่อให้ได้คนดีมีความรู้ และลดการใช้ระบบอุปถัมภ์หรือระบบการจ่ายเงิน
          (2) ควรสร้างมาตรการในการจัดการลงโทษกับผู้ประเมินที่เจตนาประเมินเป็นเท็จ รวมถึงควรมีช่องทางการร้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรม
          (3) ควรสร้างกระบวนการ และแนวทางที่ชัดเจนในเรื่องการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบการเข้าแท่ง
          (4)ควรมีการจัดหลักสูตรบังคับเฉพาะสำหรับปลัด อปท. รองปลัด อปท. หัวหน้าสำนักปลัดและนักทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความเข้าใจเชิงลึก
          (5) ควรมีการจัดทำหลักเกณฑ์และกระบวนการโอนย้ายของข้าราชการท้องถิ่นไปหน่วยงานอื่น  เช่น ข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมฯ (ท้องถิ่นอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด)เป็นต้น
          (6) ควรทบทวนสวัสดิการภายใต้ระบบแท่ง เป็นต้น
          นี่เป็นบางส่วนจากเอกสาร สปร. มีต่อตอนหน้า

ชง'สนช.'ทวงคืนงบ112ล้าน 'ทต.ศรีพนมมาศ'ลุยดึงเคเบิลลงดิน

ชง'สนช.'ทวงคืนงบ112ล้าน 'ทต.ศรีพนมมาศ'ลุยดึงเคเบิลลงดิน 
มติชน (กรอบบ่าย)  ฉบับวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

          หนังสือพิมพ์มติชนรายวันนายเจษฎา ศรุติสุต นายกเทศมนตรีตำบล (ทต.) ศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า หลังจากทางจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ทำเรื่องคืนงบประมาณ จำนวน 112 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณที่ ทต.ศรีพนมมาศได้รับมาจากสำนักงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการปรับภูมิทัศน์ ด้วยการนำสายไฟฟ้าและสายเคเบิลลงใต้ดิน เพื่อให้เป็นเมืองท่องเที่ยวและโครงการนำร่องของจังหวัดอุตรดิตถ์ที่นำสายไฟฟ้าและสายเคเบิลลงใต้ดิน โดยคืนให้กับสำนักงบประมาณตามเดิม อ้างว่างบประมาณที่ส่งมานั้นไม่เป็นไปตามระเบียบของการใช้งบประมาณ หรือเรียกง่ายๆ ว่างบประมาณดังกล่าวจะผ่านจังหวัดไม่ได้ ต้องผ่านมาทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) ถึงจะนำมาดำเนินการตามโครงการดังกล่าวได้
          "ผ่านมาแล้วกว่า 2 เดือน ที่งบประมาณ 112 ล้านบาท ถูกคืนไปยังสำนักงบประมาณ แต่ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรที่จังหวัดจะพยายามติดตามงบประมาณนี้ส่งไปยัง สถ. ทั้งที่จังหวัดรับปากว่าจะช่วยติดตาม และผลักดันกลับคืนมาให้เทศบาลตำบลศรีพนมมาศตามเดิม เพื่อดำเนินโครงการนำสายไฟฟ้าและสายเคเบิลลงใต้ดิน" นายเจษฎากล่าว และว่า ดังนั้นเพื่อไม่ให้งบประมาณของ ทต.ศรีพนมมาศ และชาว อ.ลับแล ทุกคนต้องตกไป จึงทำหนังสือถึงนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่สอง เพื่อให้ช่วยติดตามงบประมาณดังกล่าวจากสำนักงบประมาณอีกแรง และในวันที่ 2 มิถุนายนนี้ คณะของ สนช.ชุดใหญ่จะลงพื้นที่ โครงการวิถีไทยนิยมยั่งยืนที่ จ.อุตรดิตถ์ จะถือโอกาสนี้เสนอโครงการนี้ให้ช่วยดำเนินการอีกทางด้วย

จดหมายถึงเดลินิวส์ เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคลากรท้องถิ่น

จดหมายถึงเดลินิวส์
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)  ฉบับวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

          เอก วิภาวดี
          ake_Vipavadee@dailynews.co.th

       
          เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคลากรท้องถิ่น
          เรียน คุณเอก วิภาวดี ที่เคารพ
          ผมเป็นนักการเมืองท้องถิ่น พบปัญหาบางอย่าง จึงขอความเป็นธรรมจากคุณเอก วิภาวดี เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เนื่องด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบเลื่อนข้าราชการในสังกัดจากระดับต้นไประดับกลาง จากระดับกลางไประดับสูง โดยมีตำแหน่งว่างกว่า 9,000 ตำแหน่ง และดำเนินการสอบไปแล้วเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 ประกาศผลเมื่อวันที่ 2 พ.ค. ที่ผ่านมา มีผู้สมัครสอบกว่า 2 หมื่นคน จากเทศบาลและ อบต. ทั่วประเทศ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ดำเนินการเรื่องข้อสอบ ควบคุมการสอบและประกาศผลสอบแบบปรนัย 60 ข้อ 60 คะแนน, ข้อสอบอัตนัย 1 ข้อ 40 คะแนนรวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผู้ผ่านการสอบผ่านเพียง 1,600 คน
          นอกจากนี้ได้รับการร้องทุกข์จากข้าราชการเหล่านั้น ว่า ข้อ สอบอัตนัยไม่ได้มาตรฐาน เป็นคำถามปลายปิด การให้คะแนน ไม่ยุติธรรม ผู้ตอบส่วนมากอ้างว่าทำข้อสอบได้ ส่งกระดาษมีคำตอบบรรยายไม่น้อยกว่า 3 แผ่น แต่กลับได้คะแนน 0 กรรมการใช้เวลาตรวจเพียง 20 วัน จากการตรวจข้อสอบกว่า 2 หมื่นราย จึงอยากขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจข้อสอบอัตนัยใหม่ และให้ความเป็นธรรมกับผู้ทำข้อสอบได้ด้วย
          ผมในฐานะนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่ง พบว่าปัจจุบันตำแหน่งงานระดับผู้อำนวยการว่างลงจำนวนมาก เทศบาล/อบต.ต้องแต่งตั้งรักษาการไปทำงานแทน บางตำแหน่งเช่นผู้อำนวยการ กองคลัง รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง อย่างนี้ น้อง ๆ คนไปรักษาการแทน ทำงานไม่ได้ เพราะต่างสายงานกัน หรือขาดความรู้ความเข้าใจ จะให้รับรองแบบก่อสร้างยังกลัวเลยหรือไม่กล้า เป็นต้น
          ดังนั้น จึงขอความเป็นธรรมจากรัฐบาล จากคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. คืนอำนาจให้ท้องถิ่นแต่ละภาค สอบคัดเลือกกันเองเถอะ พวกเราสงสารประชาชนที่มาขอรับบริการ แต่ปรากฏว่างานรับรองแบบล่าช้า ทำให้เสียเวลาและนักการเมืองท้องถิ่น เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง รู้สึกเห็นใจในความก้าวหน้าของบุคลากร เมื่อพวกเขาตั้งใจทำงาน และมีผลงานเชิงประจักษ์สามารถตรวจสอบได้ เทศบาล/อบต. ควรให้ความดีความชอบแก่พวกเขา ขอให้พวกเขาได้มีความสุขพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิดเมืองนอน เมื่อมีตำแหน่งว่าง ควรให้เขาได้เข้าแข่งขัน เมื่อการทดสอบอยู่กับหน่วยงานอื่น ๆ ทำให้พวกเขาเสียสิทธิและขาดโอกาสในการก้าวหน้าครับ
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดได้ช่วยเหลือให้ความเป็นธรรมกับข้าราชการท้องถิ่น ไกลปืนเที่ยงด้วยครับ
          ขอแสดงความนับถือ
          นายกเทศมนตรีตำบลแห่งหนึ่ง
          ข้าราชการร้องทุกข์ถึงนักการเมืองท้องถิ่น พบปัญหาถึงความไม่ชอบมาพากล เรื่องการเปิดสอบเลื่อนข้าราชการในสังกัด จากระดับต้นไประดับกลาง จากระดับกลางไประดับสูง มีตำแหน่งว่างกว่า 9,000 ตำแหน่ง จากผู้สมัครสอบกว่า 2 หมื่นชีวิต ระบุว่าข้อสอบอัตนัยไม่ได้มาตรฐาน เป็นคำถามปลายปิด การให้คะแนนไม่ยุติธรรม ผู้เข้าสอบส่วนมากอ้างว่าทำข้อสอบได้ ส่งกระดาษมีคำตอบบรรยายกว่า 3 แผ่น แต่ผลสอบกลับได้คะแนน 0 กรรมการใช้เวลาตรวจเพียง 20 วัน จากการตรวจข้อสอบกว่า 2 หมื่นราย จึงอยากขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการตรวจข้อสอบอัตนัยใหม่ และให้ความเป็นธรรมกับผู้ทำข้อสอบได้ด้วย เรื่องนี้จริงเท็จอย่างไรยังไม่สามารถตอบได้ แต่น่าจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ปรากฏ เพื่อความกระจ่างแจ้ง สร้างความเข้าใจ คลายข้อสงสัยให้กับผู้เข้าสอบ เพื่อความถูกต้อง ยุติธรรมและโปร่งใส ด้วยความหวังจะมีความก้าวหน้าในชีวิตราชการ ที่สำคัญการสอบคัดเลือก เป็น การวัดผลความรู้ความสามารถอย่างยุติธรรม หากมีการทุจริตโกงกันในการสอบแล้ว จะได้คนไม่ดีเข้าไปทำงานรับใช้พี่น้องประชาชน อีกทั้งจะส่งผลต่อประเทศชาติ ไม่ได้รับการพัฒนา เพราะคิดโกงแม้กระทั่งข้อสอบ หากได้เข้าไปบริหารท้องถิ่น ก็น่าจะหวังกอบโกยแต่ผลประโยชน์ ไม่คิดจะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวไกล.