วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559

กสถ.เดินหน้าสอบบรรจุพนักงานอปท. 10,000อัตรา-มกราคม2560 คาดลงสนามเกิน6แสนคน

กสถ.เดินหน้าสอบบรรจุพนักงานอปท. 10,000อัตรา-มกราคม2560 คาดลงสนามเกิน6แสนคน 

มติชน (กรอบบ่าย)  ฉบับวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

          นายอัษฎางค์ ปาณิกบุตร ประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วน ท้องถิ่น (กสถ.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามีผู้สอบถามว่าจะมีการเลื่อนเปิดสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือไม่ ล่าสุด ขอยืนยันว่า กสถ.จะดำเนินการตามปกติโดยเปิดรับสมัครสอบราวเดือนธันวาคมนี้ และจะสอบภาค ก.และภาค ข. ในเดือนมกราคม 2560 หลังจากมีอัตราว่างเพื่อใช้บรรจุในองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศกว่า 10,000 อัตรา จาก 63 ตำแหน่ง คาดว่าจะมีผู้เข้าสอบไม่น้อยกว่า 6 แสนคน ซึ่งที่ผ่านมากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ในฐานะเลขานุการ กสถ.ได้วางแผนดำเนินการสอบแข่งขัน โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา และสิ้นสุดถึงการประกาศผลการสอบแข่งขันและปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ดังนั้นขอให้ผู้สนใจเข้าสอบครั้งนี้ เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบให้เต็มที่ กสถ.จะดำเนินการจัดสอบอย่างสุจริต สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เช่นเดียวกับการจัดสอบครั้งที่ผ่านมาเมื่อปี 2556
          "ล่าสุด มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยกรรมการ กสถ.ดำเนินการสอบแข่งขัน ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้ง 5 คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ คณะภูมิภาคอนุกรรมการติดตามประเมินผล คณะอนุกรรมการป้องกันการทุจริต คณะอนุกรรมการการเงิน และคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร สำหรับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันนั้น จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) และคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เป็นผู้ตัดสินใจ หลังจากที่ประชุม กสถ.เห็นชอบให้คัดเลือกจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 12 แห่ง จากนั้นได้ทำหนังสือเชิญผู้แทนมาเสนอเงื่อนไขและความพร้อมในการเข้ามาเป็นผู้ออกข้อสอบ และดำเนินการสอบแข่งขัน ซึ่งจะต้องคัดเลือกมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อม" นายอัษฎางค์กล่าว
          ด้านนายเชื้อ ฮั่นจินดา ประธานสมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทย ในฐานะคณะกรรมการ กสถ. กล่าวว่า สำหรับ อปท.แห่งใดที่มีกรอบตำแหน่งว่าง และไม่ได้ร้องขอให้ กสถ.ดำเนินการสอบแข่งขันให้ รวมทั้งไม่ดำเนินการสรรหาบุคคลลงสู่ตำแหน่งตามอำนาจหน้าที่ หากกรอบตำแหน่งว่างครบ 1 ปี ที่ประชุม กสถ.มีความเห็นเสนอให้ยุบกรอบอัตราตำแหน่งที่ว่าง ดังนั้นทั้งบุคคลภายนอก และบุคลากรท้องถิ่นที่เป็นพนักงานจ้าง ลูกจ้าง ควรเตรียมตัวให้พร้อม เพราะการดำเนินการสอบของ กสถ. ผู้ที่จะสอบผ่านไปทำหน้าที่ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณภาพเท่านั้น ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้จากการดำเนินการสอบแข่งขันของ กสถ.ในปี 2556 มีผู้สมัครสอบ 5 แสนกว่าคน แต่มีผู้สอบผ่านกว่า 4,000 คนเท่านั้น และทุกคนได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการทั้งหมด

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

คอลัมน์ สายตรงท้องถิ่น: ปัญหาความท้าทายของสังคมไทยคอลัมน์ สายตรงท้องถิ่น: ปัญหาความท้าทายของสังคมไทย
สยามรัฐ  ฉบับวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

          รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม
          ผมอ่านบทสัมภาษณ์ของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้า 8 ได้กล่าวถึงปัญหาและความท้าทายที่คนในสังคมไทยและประเทศชาติ กำลังเผชิญไว้หลายประเด็นที่น่าสนใจมากกับอ่านเอกสารแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ.2555-2559)ซึ่งปัจจุบัน (ตุลาคม 2559) เริ่มเข้าสู่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่12 แล้วแต่ประเด็นที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เขียนไว้น่าสนใจในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงภาวะด้านสังคมหลายประการที่เป็นปัญหาความท้าทายของสังคมไทยต้องเผชิญ
          ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กล่าวถึงปัญหาและความท้าทายสำคัญที่คนไทยสังคมไทยและประเทศชาติกำลังเผชิญหลายประการดังนี้
1. มีการสูญเสียที่ดินทำกินประชาชนบางส่วนไม่มีอาชีพไม่มีรายได้
2. ผู้คนขาดความรู้ทั้งยังไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของกระแสโลกาภิวัตน์และเศรษฐกิจยุคใหม่ได้
3. ขาดโอกาสในการเข้าถึงและไม่ได้รับความคุ้มครองจากหลักประกันความมั่นคงทางสังคม
4. มีปัญหายาเสพติดตลอดจนมีความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. เกิดความเหลื่อมล้ำและความแตกต่างระหว่างเมืองกับชนบท
6. เกิดความเสื่อมถอยของเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยที่กระทบต่อความสามัคคีของคนในชาติ
7. เกิดปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้
8. มีปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วภายใต้การจัดการฟื้นฟูที่ทำได้อย่างจำกัด
9. เกิดภัยพิบัติต่างๆจากธรรมชาติ
10. การเมืองภายในประเทศมีแนวโน้มอ่อนไหวและไม่แน่นอน
11. ยังมีการขูดรีดเอาเปรียบของประเทศทุนนิยมขนาดใหญ่
          ทุกปัญหาเหล่านี้มีความเกี่ยวโยงกันและล้วนต้องการเวลาในการแก้ไขปรับปรุง อย่างไรก็ตาม ดร.สุเมธกล่าวว่า การทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ มาตลอดระยะเวลาการครองราชย์อันยาวนานทำให้เกิดแนวคิดหลายอย่างที่เป็นประโยชน์สามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆได้
          การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศทรงมุ่งพัฒนาเรื่องน้ำและป่าไม้โดยตลอด เพราะทรงประจักษ์ชัดว่าการทำให้ภาคเกษตรรุ่งเรืองธรรมชาติและสภาพแวดล้อมดีเป็นจุดแข็งของประเทศแต่แทนที่ประเทศไทยจะพัฒนาไปในแนวทางที่ยึดจุดแข็งของตนก็กลับหันไปพัฒนาในหนทางที่ตัวเองไม่มีความพร้อม
          สำหรับแผนพัฒนาฉบับที่ 11 ได้ระบุถึงการเปลี่ยนแปลงภาวะด้านสังคมในหลายประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
          ประเด็นประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุจากการมีโครงสร้างประชากรที่วัยผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ขณะที่การย้ายถิ่นของประชากรส่งผลให้ความเป็นเมืองสูงขึ้นและโครงสร้างประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่องอันเนื่องมาจากภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีไทยลดต่ำลงอยู่ที่ 1.6 ในปี 2551 ส่งผลให้สัดส่วนประชากรวัยเด็ก:วัยแรงงาน:ผู้สูงอายุลดลงจากร้อยละ 20.5:67.6:11.9 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 18.3:66.9:14.8 ในปี2559 ทำให้ประเทศไทยเผชิญภาวะขาดแคลนกำลังคนในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อผลิตภาพการผลิตของประเทศ นอกจากนี้ประชากรจากชนบทอพยพเข้ามาทำงานในเมืองอย่างต่อเนื่องทำให้สัดส่วนประชากรในเขตเมืองเพิ่มขึ้น
          จากร้อยละ 31.1 ในปี 2543 เป็นร้อยละ 45.7 ในปี 2553 หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 46.9 ความเป็นเมืองที่ขยายไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้วิถีชีวิตมีลักษณะต่าง
          คนต่างอยู่การอยู่อาศัยแบบเครือญาติเปลี่ยนไปสู่การเป็นปัจเจกมากขึ้นโครงสร้างครอบครัวเปลี่ยนไปสู่ครัวเรือนที่อยู่คนเดียวครัวเรือนที่อยู่ด้วยกันแบบไม่ใช่ญาติและครัวเรือนที่มีอายุรุ่นเดียวกันสองรุ่นและรุ่นกระโดด(ตายาย-หลาน)หรือครัวเรือนที่เป็นเพศเดียวกันสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัวมีความเปราะบางจนนำไปสู่ปัญหาทางสังคมเพิ่มขึ้นเช่น อัตราการหย่าร้างเพิ่มขึ้นจาก 4.5 คู่ต่อพันครัวเรือนในปี 2545 เป็น 5.5 คู่ต่อพันครัวเรือนในปี 2553 ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และความรุนแรงทางเพศต่อเด็กและสตรีเพิ่มขึ้น
          ประเด็นประเทศไทยทุนทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมจากการเพิ่มขึ้นของประชากรการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งการเจริญเติบโตและการแข่งขันทางด้าน
          การค้าและการลงทุนซึ่งทำให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติเกินศักยภาพและกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 53.3 ในปี 2504 เหลือร้อยละ 33.6 ใน ปี2553 อยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ที่จะรักษาสมดุลของระบบนิเวศพื้นที่ป่าต้นน้ำอยู่ในขั้นวิกฤติถึง 14 ล้านไร่ส่งผลให้เกิดอุทกภัยและปัญหาภัยแล้งรวมทั้งการขาดแคลนน้ำมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นปัจจุบันมีปริมาณน้ำต้นทุนเพียง 2 ใน 3 ของความต้องการใช้น้ำเท่านั้น การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพมีแนวโน้มสูงขึ้นจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์การกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่หลายแห่งอยู่ในภาวะวิกฤติปี 2550 แนวชายฝั่งทะเลทั่วประเทศถูกกัดเซาะ 155 แห่งรวมเป็นความยาวประมาณ 600 กิโลเมตรเกิดการสูญเสียที่ดินไปถึง 113,042 ไร่คิดเป็นมูลค่าความเสียหายเฉพาะที่ดินประมาณ 1 แสนล้านบาท ส่วนพื้นที่แนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนในทั้งหมดซึ่งได้รับการจัดเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติมีอัตราการกัดเซาะรุนแรงมากกว่า5เมตรต่อปีขณะที่ทรัพยากรดินที่เป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญมีความเสื่อมโทรมและมีปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ดินเสื่อมโทรมในระดับรุนแรงระดับวิกฤติเท่ากับ 36 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.2 ของพื้นที่ประเทศการใช้ที่ดินที่ไม่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่และปัญหาการกระจายการถือครองมีการเข้าครอบครองใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ รวมทั้งการขยายตัวของเมือง พื้นที่อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม รุกพื้นที่เกษตรกรรมมากขึ้น
          ประเด็นความเสี่ยงด้านโครงสร้างประชากรที่มีวัยผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลงประชากรผู้สูงอายุมีสัดส่วนร้อยละ 11.9 ในปัจจุบันและจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 14.8 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ประเทศไทยจึงจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2568 ขณะที่ประชากรวัยเด็กมีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 20.5 ในปัจจุบันเหลือร้อยละ18.3 ในปี 2559 เป็นผลมาจากภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีไทยที่ลดลงต่ำกว่าระดับทดแทนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวทำให้สัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลงในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จากสัดส่วนประชากรวัยเด็ก:แรงงาน:ผู้สูงอายุ 20.5:67.6:11.9 ในปี 2553 เป็น 18.3:66.9:14.8 ในปี2559 แม้สัดส่วนประชากรวัยแรงงานจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนักในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 แต่ในอนาคตความต้องการแรงงานในระบบเศรษฐกิจอาจเพิ่มขึ้นการขาดแคลนแรงงานจะเป็นปัญหาสำคัญไม่เฉพาะแต่ประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ที่ประเทศต่างๆเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและการเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นไปอย่างเสรีการแข่งขันเพื่อแย่งชิงแรงงานจะมีมากขึ้นโดยเฉพาะแรงงานคุณภาพจะเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยที่ยังมีข้อจำกัดด้านการบริหารจัดการแรงงานต่างชาติ
          นอกจากนี้ ภาครัฐ และครัวเรือนจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ส่งผลต่อภาระงบประมาณของภาครัฐ และค่าใช้จ่ายของครัวเรือน ในการดูแลสุขภาพอนามัย และการจัดสวัสดิการทางสังคม เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ หากไม่มีการเตรียมความพร้อมที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์
          ปัญหาและความท้าทาย ความเสี่ยงทางสังคมที่สังคมไทยกำลังเผชิญผมได้หยิบยกประเด็นสำคัญๆมาฉายภาพให้เห็น ซึ่งก็มีอีกหลายปัญหาที่ยังไม่ได้กล่าวไว้เป็นต้นว่า ปัญหาความเหลื่อมล้ำในด้านต่างๆ ปัญหาความรุนแรง เป็นต้น และในบรรดาประเด็นปัญหาต่างๆรัฐบาลมีกลไกของรัฐส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องต้องตระหนักเพื่อวางยุทธศาสตร์ทั้งในระยะสั้นระยะยาวแก้ไขปัญหาต่างๆให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมาย

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559

อีสานจี้ยุบรวมสถ.-กก.กระจายอำนาจให้อปท.-เครือข่ายขับเคลื่อนปฏิรูป ขอสิทธิพิจารณางบ-จัดการตนเอง

อีสานจี้ยุบรวมสถ.-กก.กระจายอำนาจให้อปท.-เครือข่ายขับเคลื่อนปฏิรูป ขอสิทธิพิจารณางบ-จัดการตนเอง 

มติชน  ฉบับวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

          นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง อดีตนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.) อดีตสมาชิกสภาการปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เปิดเผยว่า จากการประชุมระดับภาคตามโครงการรวมพลังท้องถิ่น ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย เวทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการเสวนา "ข้อเสนอการปฏิรูปท้องถิ่นแก้ไขปัญหาประชาชนได้จริงหรือไม่" มีการเสนอแนวทางปฏิรูปการกระจายอำนาจ ไม่ควรให้สำนักกระจายอำนาจขึ้นตรงกับกระทรวงมหาดไทย โดยเป็นส่วนหนึ่งของกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เพราะทำให้การกระจายอำนาจไม่ใช่วาระการพัฒนาประเทศอีกต่อไป และอำนาจชุมชนท้องถิ่นที่มีความสามารถจัดการตนเองจะไม่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้กำหนดนโยบายทั้งหมด
          "รัฐบาลต้องยุติแนวคิดนี้ และจัดวาระปฏิรูปการ กระจายอำนาจเพื่อพัฒนาฐานรากของประเทศ โดยเสนอให้มีองค์กรขึ้นใหม่ นำภารกิจงานของ สถ. กับสำนักงานกระจายอำนาจรวมเป็นองค์กรใหม่ขึ้นตรงนายกรัฐมนตรี เน้นให้องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ร่วมขับเคลื่อนงานกับเครือข่ายภาคประชาชนโดยใช้แนวคิดสามเสาหลัก พื้นที่ใช้ตำบลเป็นศูนย์กลางพัฒนาเชื่อว่าหากปฏิรูปภายใต้แนวคิดนี้รัฐบาลส่วนกลางจะมีเวลาทำงานในระดับมหภาคมากขึ้น" นายเกรียงไกรกล่าว
          นางลาวัลย์ งามชื่น แกนนำเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนภาคอีสาน กล่าวว่า ข้อเสนอการปฏิรูปท้องถิ่นเป็นเพียงการลดบทบาทการกระจายอำนาจ ซึ่งขาดความน่าเชื่อถือเพราะประชาชนขาดหลักประกันแหล่งงบประมาณที่จะนำมาพัฒนาพื้นที่เป็นเพียงการอุดหนุนงบประมาณในระยะสั้น หากควบรวมท้องถิ่นควรกำหนดให้ชัดว่ารายได้ท้องถิ่นต้องมาจากแหล่งภาษีและต้องลดการอุดหนุนจากรัฐและข้อเสนอปฏิรูปท้องถิ่นต้องปรับกลไกทำงานในพื้นที่โดยควรใช้พื้นที่ตำบลเป็นจุดแตกหักในการพัฒนาสร้างพลังให้องค์กรท้องถิ่น ภาคประชาชน กำนันผู้ใหญ่บ้านทำงานด้วยกันโดยมีแผนงานเดียวกัน ควรให้องค์กรท้องถิ่นมีอำนาจกระจายงบประมาณให้เครือข่ายภาคประชาชนในงานแผนพัฒนาบนพื้นฐานระบบข้อมูลและระบบสวัสดิการ ส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่ขับเคลื่อนงานรักษาความสงบ ส่วนบทบาทบริการสาธารณะเป็นขององค์กรท้องถิ่นและกำหนดให้ 3 องค์กรทำหน้าที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับตำบล 20 ปี ให้สอดรับแนวทางในระดับชาติ

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559

แกนนำปลัด'อปท.'เมินมท.จัดเลือกตั้งท้องถิ่น

แกนนำปลัด'อปท.'เมินมท.จัดเลือกตั้งท้องถิ่น 

มติชน (กรอบบ่าย)  ฉบับวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

          เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม นายศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีแนวคิดในการร่าง พ.ร.บ.กกต.ฉบับใหม่จะไม่ให้ กกต.จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่าที่ผ่านมาต้องยอมว่า กกต.จังหวัดไม่ได้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยตรง แต่มอบหมายให้ กกต.ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ทั้งการบริหารงานเลือกตั้งที่เกี่ยวกับการจัดเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง การจัดสรรงบประมาณ กกต.ทำหน้าที่เพียงให้ความเห็นชอบรับรองผลการเลือกตั้งในภายหลัง
          "ที่ผ่านมาปัญหาการทุจริตจากการเลือกตั้ง เช่น การใช้เงินซื้อเสียง สัญญาว่าจะให้หรือวิธีการที่ซับซ้อน ขณะที่ กกต.กำหนดข้อห้าม แต่ผู้สมัครส่วนใหญ่ยังฝ่าฝืน ขณะที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวนของ กกต.จังหวัดทำงานตั้งรับมากกว่าการแสวงหาข้อเท็จจริง หากไม่มีการร้องเรียนก็ไม่ตรวจสอบ หรือหากร้องเรียนก็แจ้งผู้ร้องไปหาหลักฐานมายืนยัน ดังนั้นประสิทธิภาพการทำงานของ กกต.จะเห็นความสำคัญเพียงการรับรองผลการเลือกตั้งเท่านั้น และบางจังหวัดยังมีกระแสข่าวมีบุคคลอ้างตัวเป็นนายหน้าเรียกรับผลประโยชน์ค่ารับรองผลการเลือกตั้งจากเครือ
          ข่ายนักการเมืองท้องถิ่น" นายศักดิพงศ์กล่าว และว่า หากในอนาคตจะมีความเปลี่ยนแปลงให้นายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้ามาจัดการเลือกตั้งแทน กกต. หากผู้กำกับดูแลบางรายมีอคติกับผู้สมัครเลือกตั้งการบริหารจัดการอาจไม่มีความเป็นธรรม หรือบางจังหวัดอาจจะสมยอมให้ผู้สมัครบางรายที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนร่วมกันกระทำความผิดเช่นเดียวกับแนวทางการเลือกตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ก็จะไม่สอดคล้องกับแนวทางในการปฏิรูปท้องถิ่น
          "นายศักดิพงศ์กล่าวว่า ขณะนี้การเลือกตั้งท้องถิ่นยังไม่ชัดเจนว่าจะให้หน่วยงานใดมาจัดการเลือกตั้ง แต่ถ้าหากให้กระทรวงมหาดไทยจัดการเลือกตั้งแบบเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านก็คงไม่เหมาะสม เนื่องจากร่างประมวลกฎหมายใหม่ที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) นำเสนอให้อำนาจผู้กำกับดูแลมากเกินไป โดยสามารถสั่งยกเลิกมติสภาท้องถิ่นได้ ขณะเดียวกันการเลือกตั้งท้องถิ่นหากจะปรับเปลี่ยนควรจะมีความหลากหลาย เช่น ผอ กกต.ท้องถิ่น ไม่ควรจะเป็นปลัดท้องถิ่นที่ตนเองสังกัด แต่ควรสลับปรับเปลี่ยนกันระหว่างท้องถิ่นด้วยกันเอง หรือเปิดโอกาสให้ข้าราชการหน่วยงานอื่นมาทำหน้าที่

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

โวยส่อทุจริตจัดสอบพนง.ท้องถิ่น

โวยส่อทุจริตจัดสอบพนง.ท้องถิ่น 

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 ต.ค. นายสิระ พิมพ์กลาง ประธานชมรมพิทักษ์หลักนิติธรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (กสถ.) กระทรวงมหาดไทย จะจัดให้มีการสอบ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นขึ้นในปี 2559 นั้น ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า กระบวนการสอบส่อไปในทางทุจริตตั้งแต่เริ่มต้นไม่ชอบธรรมด้วยกฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจนข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการร่วมกันทุจริตครั้งมโหฬารอีกครั้ง ซ้ำรอยคดีฉาวที่มหาสารคาม
          นายสิระ เผยต่อว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 5 ก.ย.ที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะกรรมการ กสถ. และแต่งตั้งอนุกรรมการ 5 คณะ เพื่อดำเนินการจัดสอบ 3,415 อัตรา ทั่วประเทศ ตามกรอบอัตรากำลังเดิมในปีงบประมาณ 2558 โดยไม่มีการทำหนังสือสอบถามยืนยันไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศเสียก่อน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหา หาก อปท.ไม่ได้ตั้งข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อจ่ายเงินเดือน ในปีงบประมาณ 2560 ไว้ ที่สำคัญ อปท.หลายแห่งได้ยกเลิกกรอบอัตรากำลังเดิมที่ตั้งไว้ตั้งแต่ปี 2558 ไปแล้ว
          นายสิระ เผยต่ออีกว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบคัดเลือกมหาวิทยาลัยจำนวนแค่ 11 แห่ง เพื่อทำหนังสือเชิญ มาเสนอเงื่อนไขและความพร้อมในการเข้ามาเป็นผู้ออกข้อสอบและดำเนินการสอบแข่งขันทั้งที่สถาบันอุดมศึกษารัฐและเอกชนทั่วประเทศมีอยู่กว่า 170 แห่ง ที่มีความพร้อมในการจัดสอบแข่งขันและระเบียบการประกาศหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระบุชัดว่าให้จัดทำหนังสือเชิญชวนสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการคัดเลือกอย่างแพร่หลาย
          ประธานชมรมพิทักษ์หลักนิติธรรมแห่งประเทศไทย ยังเผยด้วยว่า ล่าสุดมีการตอบกลับมาสถาบันอุดมศึกษาที่มีความประสงค์จัดสอบให้กับ กสถ. เพียง 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกำหนดนำเสนอเงื่อนไขในวันที่ 6 ต.ค.นี้ ทั้งที่คณะกรรมการกลาง กสถ. ในตำแหน่งตัวแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เพิ่งหมดวาระไปและยังไม่มีการคัดเลือกใหม่  จึงไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2558
          "การดำเนินการต่าง ๆ ไม่ควรจะเร่งรีบจนขาดความชอบธรรม หากปล่อยให้มีการล็อกสเปกในการพยายามที่จะกำหนดสถาบันการศึกษาเช่นนี้ที่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลในสาธารณชนรับทราบว่าทั้ง 11 แห่งนั้นมีสถาบันอุดมศึกษาใดบ้างจึงเชื่อได้ว่ามีการวางแผนทุจริตอย่างแน่นอน ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ต้องขออนุมัติ จากกรมบัญชีกลางเพื่อดำเนินการจัดสอบในครั้งนี้ ไม่น้อยกว่า 90 ล้านบาท และร้องขอให้มีการตรวจสอบ กระบวนการจัดสอบของ กสถ.ว่ามีความโปร่งใส และชอบธรรมตามกฎหมายหรือไม่" นายสิระ กล่าว.

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559

บทความพิเศษ: เก็บตกประเด็นกระแสการปฏิรูปท้องถิ่น ตอนที่ 2

บทความพิเศษ: เก็บตกประเด็นกระแสการปฏิรูปท้องถิ่น ตอนที่ 2

สยามรัฐ  ฉบับวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

          สรณะ เทพเนาว์ ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคามนายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
          กระแสการปฏิรูปท้องถิ่นที่สำคัญ ณ เวลานี้ ในทั้งสองเรื่องประดังมาพร้อมๆ กันทั้งในเรื่อง ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ขอเท้าความกระแสเพิ่มต่อ
          (1) ณ ห้วงเวลานี้ คงปฏิเสธควบรวมท้องถิ่น (Amal gamation or Merging) เพื่อประสิทธิภาพไม่ได้ โดยมีระยะเวลาขั้นตอนในการดำเนินการยุบรวมเทศบาล คาดว่ามีระยะเวลาประมาณ 630 วัน หรือ 21 เดือน คิดจากขั้นตอนสำคัญในการควบรวม 3 ขั้นตอนๆ ละ 180 วัน และเผื่อขั้นตอนในแต่ละขั้นตอนไว้อีก 30 วัน (รวม 210 วัน) ซึ่งนับว่าเป็นระยะเวลาที่พอสมควร สำหรับเหตุหลัก หรือเป้าหมายหลักเพื่อให้ การอ้างอิงและการใช้กฎหมายเกี่ยวกับ ท้องถิ่นเป็นมาตรฐานเดียวกัน และปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน โดยปรับโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของ อปท.ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และลดความซ้ำซ้อน
          โดยมีสองขั้นตอนสำคัญ คือ (1) การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เป็น "เทศบาลตำบล" ตามมาตรา5 แห่งร่างพรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ และ(2) "การควบรวม" เทศบาลที่มีขนาดเล็กเข้าด้วยกัน ตามมาตรา 15 แห่ง ร่างประมวลกฎหมายท้องถิ่น
          (2) มีประเด็นห่วงใยในเงื่อนไขการควบรวม ที่มีหลักการว่า ให้เทศบาลติดต่อกันในเขตอำเภอเดียวกัน ที่มีสภาพภูมิประเทศโดยเฉพาะระยะทางในการให้บริการที่สะดวกโดยให้เทศบาลที่มีความเจริญน้อยกว่าควรไปควบรวมกับเทศบาลที่มีความเจริญมากกว่า แต่อาจมีข้อยกเว้น เทศบาลที่ไม่ต้องควบรวม ได้แก่ เทศบาลที่มีสภาพพื้นที่เป็นเกาะ หรือโดยสภาพภูมิศาสตร์ ไม่สามารถติดต่อกับเทศบาลอื่นที่จะไปรวมด้วยได้โดยสะดวก ซึ่งในประเด็นเหล่านี้ก็คือ เรื่อง "ภูมิสังคม"(Social Geography or Geosocial or Geo-sociometry)ที่แตกต่างกันไปในแต่ละสภาพท้องถิ่นนั่นเอง มีข้อสังเกตว่า
          (2.1) การกำหนด "รูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป" ในระดับล่าง (Lower Tier) ให้มีเพียงรูปแบบเดียวคือ"เทศบาล" เท่านั้น ดูเหมือนจะมีจุดอ่อนอยู่ตรงนี้ที่ "ไม่มีการแบ่งแยกเขตพื้นที่ระหว่างชุมชนเมืองและชุมชนชนบทไว้ออกจากกัน" (Urban & Rural Area) แต่เป็นการให้รวมกันโดยไม่คำนึงในมิติ "ภูมิสังคม" ในด้านนี้ไว้ หากควบรวมกันไม่ได้ ก็อาจคงเทศบาลเดิมไว้
          (2.2) ในการควบรวมเทศบาลนั้น เทศบาลที่เป็น "ตัวยืน"ที่ไม่ต้องไปควบรวมกับเทศบาลแห่งอื่นแต่จะมี เทศบาลข้างเคียงแห่งอื่นมาขอรวมด้วย ได้แก่ เทศบาลที่มีประชากรเกิน7,000 คน และหรือมีงบประมาณรายได้เกินกว่า 20 ล้านบาทตรงนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการประชาพิจารณ์เต็มที่ ควรมีคณะกรรมการระดับจังหวัดและอำเภอมากำหนดแนวทางเพื่อให้การควบรวมบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ด้วย
          (2.3) ในเรื่องแนวเขตการปกครองท้องที่ ที่มีแนวเขตตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ที่อยู่ภายใต้แนวเขตอำเภอตามพระราชกฤษฎีกา ดูเหมือนว่า ตรงนี้อาจสับสนบ้างเพราะ เงื่อนไขการควบรวมมีเพียงว่า "ให้ยึดเขตอำเภอเป็นหลัก" แต่มิได้ยึดเขตตำบลเป็นหลัก ทำให้บางตำบลอาจมีการแบ่งแยกการควบรวมได้ หมายความว่า "มิได้มีการควบรวมกันแบบยกเข่งพื้นที่ตำบล" ตรงนี้เห็นว่าอาจ มีปัญหาเรื่อง"แนวเขตการปกครอง" หากพื้นที่เทศบาลเดิมที่จะไปควบรวมแยกไปรวมกับพื้นที่ของเทศบาลข้างเคียงที่ต่างตำบลกัน เพราะแนวเขตการปกครองตำบล เป็นหลักยึดในการกำหนดเขตอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในหลายๆ ส่วน เช่น เขตอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจ (สภ.) เขตพื้นที่การออกสำรวจโฉนดที่ดิน เขตการปฏิรูปที่ดิน เขตพื้นที่ป่าไม้ฯลฯเป็นต้น นี่ยังไม่รวมถึงเขตบริการสาธารณะของส่วนราชการต่าง ๆ อาทิ โรงเรียน สพฐ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรืออื่นๆ เป็นต้น
          (2.4) ในส่วนของการปกครองภูมิภาค มิได้นำเขตตำบลหมู่บ้าน หรือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผูกติดพิจารณาแต่อย่างใด
          (3) มีข้อเสนอในมาตรการเยียวยา เทศบาลที่ได้รับผลกระทบกับการควบรวม ในเรื่อง (1) การบริหารงานบุคคล (2)ผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น และ (3) ให้รัฐบาลพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มพิเศษ ให้แก่ เทศบาลเพื่อเป็นแรงจูงใจในการควบรวม
          (4) ในขณะที่มีการกล่าวถึงเรื่องการควบรวมเทศบาลเข้าด้วยกันนั้น ในส่วนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)ซึ่งเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นระดับบน (Upper Tier) เพียงรูปแบบเดียว แม้จะมีจุดอ่อนอยู่มากก็ตาม แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันกลับไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์มากนัก แม้จะมีนักวิชาการพูดถึงอนาคตว่ารูปแบบการปกครองส่วนภูมิภาคต้องไม่มี และกล่าวถึงความจริงใจในการ "กระจายอำนาจ" ของรัฐบาลว่าควรมี "ความจริงใจในการกระจายอำนาจที่แท้จริง" แต่ก็เป็นการพูดถึงการปกครองส่วนภูมิภาค มิได้หมายถึง อบจ. ที่เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใด และในขณะเดียวกันฝ่ายกระทรวงมหาดไทยก็ออกมากล่าวย้ำถึงภารกิจ "ท้องที่-ท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำ หรือสั่งการเชิงรุก" ให้หนักแน่นมั่นคงขึ้น และ เนื่องจาก อปท. มีกลุ่ม "ผู้มีส่วนได้เสีย" (Stake holders) มากมายหลายกลุ่ม (ฝ่าย) ในการรื้อโครงสร้าง อปท.จึงต้องยึดประโยชน์ท้องถิ่นเป็นสำคัญ
          (5) สำหรับความเคลื่อนไหวการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 มีการคัดเลือกผู้แทนปลัด อปท. ในคณะกรรมการกลางสองคณะ คือ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) โดยการคัดเลือกกันเองในระหว่างปลัด อปท. ที่เป็นตัวแทนของจังหวัดละ 3 คนรวม 76 จังหวัด ให้เหลือตัวแทน ก.กลางเพียงแห่งละ 3 คนมีข้อสังเกตว่า ปลัด อปท. ที่เสนอเป็นผู้แทน ก.กลาง ได้นำเสนอหลักการตามร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มาเป็นจุดเด่นหาเสียงกันทุกคน แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าปลัด อปท. ผู้แทน ก.กลาง จะเป็นผู้ใดจากคนเก่าที่เพิ่งพ้นตำแหน่ง หรือคนที่ได้รับการคัดเลือกใหม่ก็ตาม ในท่านกลางกระแสความสมานฉันท์ของท้องถิ่นณ เวลานี้ คงไม่แตกต่างกันนัก เพราะทุกคนที่เสนอตัวเข้ามาเป็นผู้แทนปลัด อปท. ต่างเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถด้วยกันทุกคน สมกับที่เป็นผู้นำนโยบายไปขับเคลื่อน อันจะนำ อปท. ไทยให้ก้าวเดินต่อไปอย่างองอาจมีประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจในบริการสาธารณะของประชาชนต่อไป
          (6) สุดท้าย ขอฝากการพิจารณาในบทเฉพาะกาลของร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา224-225) และ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (มาตรา 148-156) เพื่อเตรียมตัวเตรียมใจในการก้าวเข้าสู่การปฏิรูปครั้งใหญ่ของท้องถิ่นต่อไป
          ยังครับ ยังไม่จบ จะนำความคืบหน้ามาเสนอต่อไปภายในระยะเวลาสั้นๆ สองช่วงคือ ก่อนที่ กฎหมายทั้งสองฉบับจะมีผลบังคับใช้ และช่วงหลังจากที่มีการประกาศใช้กฎหมายทั้งสองฉบับแล้ว ขอให้ชาว อปท. ทุกฝ่ายร่วมด้วยช่วยกันติดตามอย่ากะพริบตา

ฎีกาพิพากษากลับ บ.การบินกรุงเทพ แพ้คดีภาษี116ล.

ฎีกาพิพากษากลับ บ.การบินกรุงเทพ แพ้คดีภาษี116ล.  

ไทยรัฐ ฉบับวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

          ที่ศาลภาษีอากรกลาง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. ศาลอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีภาษีฯ ในคดีดำ พ.70/54 แดง พ.63/55 ระหว่างบางกอกแอร์เวย์ส หรือ บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด โจทก์กับ เทศบาลนครเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จำเลยขอให้เพิกถอนการประเมินภาษี 116,461,880.12 บาท
          คดีนี้เรื่องเดิมมีอยู่ว่าบริษัทการบินกรุงเทพ ได้เข้าบริหารพื้นที่และทำประโยชน์จากสนามบินเกาะสมุยช่วงปี 52 ถึง 53 โดยเอาพื้นที่ออกให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุยเช่ามูลค่า 9,300 ล้านบาท ซึ่งตามกฎหมาย พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือน และ ที่ดินถือว่ามีรายได้จากค่าเช่าที่ต้องคำนวณเป็นภาษี ที่บริษัทการบินกรุงเทพ มีภาระภาษีในรอบปี 2553 แก่เทศบาลนครเกาะสมุย ซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บภาษีส่วนภาครัฐเป็นเงิน 116 ล้านบาทเศษ จึงออกคำสั่งให้จ่ายแต่บริษัทการบินกรุงเทพเห็นว่าการประเมินไม่ชอบซึ่งในทางภาษีบริษัทการบินกรุงเทพ ต้องจ่ายภาษีไปก่อน 116 ล้านบาท แล้วจึงอุทธรณ์ต่อนายกเทศมนตรี นครเกาะสมุย แต่นายกฯ ยืนคำสั่งบริษัทการบินกรุงเทพฯ จึงมีอำนาจฟ้องและยื่นฟ้องศาลภาษีอากรกลางกรุงเทพฯ ใน 30 วัน และ ศาลภาษีอากรกลางมีคำพิพากษา ปี 55 ว่าเทศบาลฯ ประเมินไม่ชอบ ให้ประเมินใหม่ อัยการในฐานะทนายจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
          ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าโจทก์มีภาระภาษีตามที่จำเลยประเมินตามกฎหมาย คำสั่งเรียกภาษีจึงชอบแล้ว พิพากษากลับให้ยกฟ้องก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 30 ก.ย. ศาลฎีกามีคำพิพากษาให้ยกฟ้อง โจทก์ในมูลความแห่งคดีคล้ายๆ กัน แค่เป็นคนละ รอบระยะบัญชีทางภาษีไปแล้ว 38 ล้านบาท
          ด้านนายรามเนตร ใจกว้าง นากเทศมนตรีนครเกาะสมุย อ.เกาะสมุย เปิดเผยว่า ผลคำพิพาษา ของศาลฎีกา ทั้ง 2 คดี ถือว่าเจ้าหน้าที่เทศบาล นครเกาะสมุยปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามกฎหมาย หมดข้อกังขา ถูกต่อว่า เก็บภาษีรายเล็ก แต่รายใหญ่ ไม่เก็บ และจะเป็นบรรทัดฐานให้องค์กรปกครอง ท้องถิ่นอื่นๆ จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินจากการนำทรัพย์สินไปให้กองทุนรวมเช่าเพื่อการระดมทุน โดยไม่มีข้อยกเว้น